Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flï6 kov. ZAAKEN VAN 1786.

bleeven zynde tot gepasfeerde Donderdag, avond na gisfing zeeven uuren toen ik ontflaagen wierde , dan doen ondervindende » dat de voornoemde Sleutels en die van myn eigen Huis niet waaren weggezonden aan nwn Kinders, welke ik aan de Commandeerende Officier met een Briefje had overgegeeven , maar daar op is my belooft by myn 1 vertrek door Bern. Brouwer , zoo ik meen, om de Sleutels morgen vroeg aan de Heer Hoekman te zullen bezorgen. Zwolle den 8 September 1786.

(Was geteekend,)

HERM. TUINIER.

(Onder ftond,)

Afsegeeven ter RequiGtie van de Hee' ren Gecommitteerden tot het Defenfieweezen der Stad Zwol.

(Agter op deeze ftond,)

1786 den 10 September eerst myn Sleutels uit Hattum wederom ontfangen.

Pro vera Copia»

H, Am TOBIAS,

Secretaris*

N°. 14.

Ïk Ondergeteekende F. A. van Vlier den * woonagtig te Hattum, Verklaare op den «rden deezert wanneer de Militaire Troupes de Stad Hattum zyn binnen gerukt, aldaar sebleeven te zyn , en des avonds met myn Vader de Zee-Capitein in het Huis van den Predikant Appelius my begeeven hebbende,

Sluiten