Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï84 nov. zaaken -van 1786.

hebben getracht te befchermen, zy Ondergeteekende gereed en bereid zyn, en niets meer verlangen dan gelegenheid te hebben, alle hunne daaden, en zuivere oogmerken in deezen niet alleen aan hunnen Opperften Rechter , maar ook voor elke onpartydige Riechtbank te verantwoorden.

Verzoekende verder dat U Edele Mog. deeze hunne Declaratie en Bylaage gelieven te brengen daar en zoo het behoord.

Dit doende, &c.

Was geteekend door 97 Perfoonen.

Aétuma Campen den 10 September 17H6.

Copia. n°.iv,

Wy Ondergeteekende Leeden der Gezwoorene Gemeente der Stad Elburg, benevens de geviugte Burgeren van dezelve Stad, allen ingevolge Refolutie van Raad en Gemeente der Stad Elburg, in dato den 4den September 1786 ten Raadhuize derzelve Stad genomen, geretireerd binnen Campen , verklaaren door en kragte deezes volledig Rapport te hebben ontfangen van zekere Commisfie door de Heeren Rauwenhof en Seis, nevens Gerret Hengevelt, IV. Z. namens de Gezwoorene Gemeente, geadfifteerd met den Stads Secretaris Mr. Hertn. Henr. Vitringa, by de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland op den loden deezer ten fine by het geprtefenteerde Adres aan Hun Edele Gr. Mog. vervat, waar toe wy ons gedraagen ; approbeeren ten vollen en in allen deelen en

Sluiten