Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286 nov. ZAAKEN- VAN 1786.

knoatheid en de levendigfte gevoelens van dankbaare eikentenisfe , waar meede zy aan O Edele Groot Mog. verbonden zyn , wegens Hoogstderzelver Vaderland- en Vryheidminnende pogingen ter behoud van Vryheid en Voorrechten , en byzonder wegens die cordate Refolutien, welke U Edele Gr. Mog. zoo'met opzigt op de Troepen , ftaande ter repartitie dezer Provintie, als voornamentlyk ten reguarde van den Heer Kapitein Generaal , in ae omftandigheeden van zaaken, welke zedert eenige tyd in deeze Republiek hebben plaats gehad, hebben gelieven te neemen; — dat hoe zeer het fchynt dat deeze allezints pryswaardige demarches van U Edele Groot Mog welke de openlyke goedkeuringe van het grootlte , beste en verliglte gedeelte der Inwoneren dezer Republiek hebben weggedraagen, gevoegd by de beloofde protectie van ü Ed. Groot Mog. aan de onderdrukte Ingezeetenen van Elburg en Hattem, wel zyn geweest van zoodanig effect, dat daar door de woede des ge weids , welke de twee evengenoemde ftem in Staat hebbende Steeden , met arififtentie van den Militairen arm , op eene allergeweldadigfte wyze, van hunne MeedeStaatsleeden hebben moeten ondervinden, en waar meede die van Utrecht door een aanmarsch van Troupen wierden bedreigd , eenigzints m haaren loop fchynt geftut te zyn, de Ondergeteekende nogthans voor het oog van U Edele Groot Mogende geenzints kunnen verbergen de angstvolle bekommering waarin zy verkeeren , ten opzigten van de beklagenswaardige lnwooneren der twee voorfchreven Steeden Elburg en Hattem ; nademaal deeze niet alleen genoodzaakt zyn geweest, om uit vreeze vooreen aannaderend, of uit dadelyke ondervinding van een allerwillekeurigst geweld, hunne woningen, bezittingen en goederen te verlaaten, maar-daarenboven hebben moeten ondervinden, dat hunne nagelaten woningen , bezittingen en goederen , door de roof en plonderzieke Militairen, en zulks onder het oog en ten aanzien van hunne Chefs en Gffieieren, zyn weggenodmen en geamoveerd , 01 an-*

Sluiten