Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|0| *ov. ZAAKEN VAN 1786,

ïlequeltranten , worden uitgegeeven tot derzelver infüimatie.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielïe, Enkhuizen, Edam en Medemblik, hebben tot het neemen van de bovengemelde Refolutie, zoodanig als dezelve is leggende, niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn , hebben zig in de voorfz. deliberatie niet ingelaaten.

Aan de Edele Groet Mog, Heeren Staten van Holland en Westvriesland*

EDELE CBO0T MOGENDE HEERENï

Wanneer wv Ondergetekende alle Burgers en Ingezetenen der Stad Dordrecht en cerzelver grondgebied, het onverantwoordelyk en ergerlyk gedrag van den tegenwoordigen Stadhouder deezer Provintie, Willem de Vyfde, en deszelfs fchreeuwende Direüie in den laatften Engelfchen Oorlog, benevens de rampen daar door veroorzaakt, m ons geheugen terug roepen, vinden wy meer dan redenen genpeg om hem die Liefde en opregte Hoogagting, waar mede wy weleer zyn Perfoon pleegen te achtervolgen , ten eenemaal onwaardig te houden,ja te moeten betuigen dat de Naam van Willem de Vyfde ons tot fchrik.tQt afgryainge geworden is *m

Sluiten