Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3lo kov. ZAAKEN VAN 1786,

d(tn Haat Edele Groot Mogende* de Heeren Staaten van Holland en Westvriesietnd.

Geeven met behoorlyken eerbied te kénnen , de Ondergeteekende Burgers en Ingezetenen van Holland , uitmaakende het geheele Lighaam van Auxiliaire Burger-Corpfen, ter adfiftentie binnen Utrecht zich bevindende, en fpeciaal onder U Edele Groot Mog. Protectie genoomen.

Dat zylieden wel verre van onverfchilhg of ondankbaar te zyn nopens de Landsvaderlyke zorge van U Edele Groot Mog., integendeel niet willen afzyn aan hunne duure verplichticge te voldoen, en alzo openlyk en voor het oog van de geheele Natie te betuigen de verknochtheid en de levendigfte gevoelens van dankbaare erkentenisfe , waar meede zy aan Uw Edele Groot Mog. verbonden zyn, weegens hoogstderzelver Vryheidslievende poogingen ter behoud van Vryheid en Voorrechten , en byzonderlyk weegens de Cordaate Refolutien, welke ü Ed. Groot Mog. zoo met opzigt tot de Troupes , ftaande ter repartitie van deeze provincie, als voornaamlyk ten reguarde van den Heer Capitein-Generaal, in de Omftandigheden van za^en , weliten zedert eenigen tyd binnen deeze Republiek hebben plaats gehad, hebben gelieven te neemen.

Dat hoe zeer het fchynt, dat deeze allezints pryswaardige demarches van U Edele Groot Mog. , welke de, openlyke goedkeuïinge van het groot fte, beste en verlichtfte gedeebe der inwooneren deezer Republiek hebben weggedragen, gevoegd by de beloofde proieBie vanü Edele Groot Mog. aan de ondeidrukte Ingezeetenen van Elburg en Hattem , wel zyn geweest van zodanig efFecT:, dat daar door de woede des gewelds, welke de 0 * v ' twee

Sluiten