Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si8 nov. ZAAKEN VAN 178&

Het voorwerp mitsdien van onze handelwyze heeft daarin tv ftaan , om zodanige Inwoonders van dié Steden, voor zo ver die aan zulke moedwilligheden participeerden , tot reden en erkentenis van onze wettige Aucthoriteit en obfervantie van onze beveelen en vigerende Wetten te brengen , door middelen, die te gelyk konden ftrekken tot Prote&ie van die door geweld , of vreeze voor mishandelinge alleenlyk waren medegefleept , of om dat zig ftil gehouden hadden, mishandeld waren geworden.

Aan dit voorwerp is tegenwoordig voldaan, door het plaatfen in de Stad Elburg, zonder tegenftand,van een liataillon gereguleerde Troupes tot Guarnifoec in 't zelve, en in Hattem, door't verjaagen van een troup dolle Menfchen, die, na dat op dé aannaderende Troupes, her eerst uit het Kanon hadden vuur gegeeven , hoewel niemand hebben gekwetst, de vluju bebben genomen na d« Provincie van Overysfel, fchoon van daar nog niet opgehouden hebben , enkel om haar euvelmoed te toonen op de Militie, op de Stad zelfs uit Kanon van een Battery, op 't Overyslelfche territoir opgeworpen, fterk te vuuren.

Dit ltuk is afgeloopen , en zullen wy ons altyd in ttaat bevinden , om het geen wy daar omtrent gedaan en geordonneert hebben te juftificeeren, zo uit hoofde , dat alle zagtzinnige vermaningen van geen de minfte vrugt geweest zynde, de noodzakelykheid geen ander middel , als het employ van de iterke hand, wilde men niet met recht zig befchuldigt zien, van de Autoriteit van onze fouveraine Vergadering te verzuimen en te verwaarloozen, en tot contufie en verwarring, en met één woord gezegd, tot een compleete Anarchie, waarin een ieder, als fubordinatie refpueerende , doet het geen hy eigenwillig goedvind , zonder op eenige Wetten agt te geeven , occafie tegens onze verplig. ting aan te fourneeren, overliet, als uithoofde van de natuur der zake, welke , ingevolge den Eed der Militairen , zo een gebruik van de Militie permitteerde , en van de conftante gewoonte in deeze Re-

pu-

Sluiten