Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3-4 Kov. ZAAKEN VAN 1786.

geweest van de Ongefundeerfheid en het lasfive in hun Advies en Protest; dat Hun Edele Achtb. aan de verzoeken der Vier Staatsieeden en fpeciaal aan den Heer van Lynden hadden kunnen voldoen, alzo de refleftien van Hun Edele Achtb. geenzints gemaakt zyn om de thans zo hoog noodzakelyke Harmonie onder de Staatsieeden te verminderen, maar om dat zy vermeenen om aan hun plicht te voldoen, niet anders te moeten advyfeeren dan zy gedaan hebben , en geenzints in gebreeke zullen blyven om hun Advis te zuiveren, zonder eenigzints uit het oog te verliezen , de reguards welke Hun Edele Achtb. aan hunne meedeleeden en aan Zyn Hoogheid in die betrekking fchuldig zynaltyd bewaarende dat menagement, welke tuslchen Leeden van deeze Achtbaare Vergadering en Socti inter pares in agt behoort genoomen te worden, DOgthans met die Vryheid als Leeden van een vryen Staat competeert , met weglaating van alles wat naar een kruipende en flaaffche vrees zweemen mogt, overtuigd, dat niemand van Hun Edele Achtb. zal vorderen, om onverfchillig aile de daaden van zyn Hoogheid, befchouwt als den eerden amptenaar van Hun Edele Mog. met een diepe dilzwygentheid en eerbiedige bewondering te venereeren, eguards die men alleen kan vergen van onderdaanen tegen hunnen Souverainen Monarch. Hun Edele Achtbaare zullen uit Hongagting voor den Heer van Lynden, op de voorgedelde poinften terdond antwoorden, zonder eeter te willen begreepen zyn gehouden te weezen, daartoe op de enkelde aanmaanmg van een Staatslid verpligt te zyn.

De Heer van Lynden zal buiten twyftel met Hun Edele Achtb. indemmen , dat *er geduurende den aeheelen Oorlog met hetUyk van Groot-Brittannierj door de navale magt van de Republiek geen enkel Vvandelyk Schip van Oorlog genoomen, noch der Vvand een aanmerkelyk nadeel is toegebragt ge worden, maar dat geduurende het geheele Jaar var l7«a het grootde gedeelte der Zeemagt van de Ke publiek werkeloos op de Rhcede vaa Texel heert ge

Sluiten