Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 kov. ZAAKEN VAN 1786.

ongegrondheid en het Iffifive in hun advies en pro. test, tot zoo lang , dat Hun Edele Achtb. door Zvn Hoog Edele Geb. beeter zullen zyn ondemgt, terwyl zy de Vryheid neemen zig te mogen refereeren, aangaande de wettigheid der genoomen Conclufie , aan hunne aanteekening op die der Heeren van Middelburg, en van deeze hunne aanteekening infertie in den Text der Notulen van Staat verzoeken.

CONTRA-PROTEST der Heeren van Middelburg , op het gem. Advies der Heeren van Zierikzee.

Dat Hun Edele Achtb. reeds op den 16 deezer, derzelver bewondering over de allezins vreemie uitdrukkingen van de Heeren van Zierikzee. by geleegennetd der zeiven dage genoomen conclufie op de rapporten, den 6 te voeren uitgcbragt, hebbende te kennen gegeeven, wet verzoek ,• om de-zelve uit de Notulen van Hun Edele Mog. te ligten, dan ook wel hadden gewenscht dat aan Hun Edele Achtb. zi wel als aan andere Leeden, die sehke inftantien hadden gedaan, hier in was genoegen gegeeven . ten einde zo als Hun Edele Achtb. zig toen uitdrukten, niet in de noodzaakelykheidgebragt te zyn, om daar tegen haare confideratien te moeten tnleeveren, en de gewigtige deliberatien van Hun Edele Mog. met enaangenaame refieStien bezig te houden.

Dan dat Hun Edele Achtb. zig thans m hunne verwagting vindende gefrufieerd, ook niet langer van ztg kunnen verkrygen om zulte ongewoone uitdrukkingen als die door de Heeren van Zierikzee by hun voornt. Protest zyn gebeezigt, en die niets minder involveeren, dan ver. resaande infimulatien ten laste der overige Leeden, m de direStie der publique zaaken met ftilzwygen voerby te gaan, en vooral buiten rescontre te laaten de volgende /tellingen , die aan Hun Edele Achtb. het bedenkelyktt zyn voorgekomen, als voor eerst: dat de Heeren van Zierikzee declareeren de conclufie te houden voor onwettig; ten tweeden: dat zig aan dezelve nimmer zouden verbonden reekenen; en ten derden: dat- daar tegen re-

Sluiten