Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOV, STAAT EN OORLOG. 17S6. 333

ExtraEt uit de Notulen van den Raad Ordinair der Stad Zierikzee.

Maandag den 13 November 1786,

Aanteekening der Heeren van Zierikzee op het Contra-Protest van de Heeren van Middelburg op het Advies en Protest der gem. Heeren van Zierikzee, nopens de Refolutie van den 13 Ochber 1786. Over het Systema deezer Provintie omtrent de tegenswoordige gefchillen.

Dat Hun Edele Achtb. met zeer groot leedweezen moeten betuigen aan het verzoek der Heeren van Middelburg, om hun advies en protest uit de Notulen van Staat te ligten, niet te kunneu voldoen, geenzins egter uit weinige confideratie voor zo een aanzienelyk Meedelid, voor het welke Hun Edele Achtb. zeer groote reguards hebben, en met welke Hun Edele Achtb. hartelyk wenschten geen verfchil te hebben, en differente Sustenues te moeten defendeeren , maar enkel en alleen daarom, «ademaal Hun Edele Achtb. tot nog toe geconvinceert zyn van de billykheid hunner Advies en gedaan Protest tegen de onwettigheid der Conclufie met de meerderheid genoomen, op het rapport om het Systema deezer Provintie te manifesteeren , terwyl Hun Edele Achtb., freenzints twyfelen, of de Heeren van Middelburg, zullen volgens hunne gewoone wyshetd en voorzigtigheid» de verklaaringe van Huu Edele Achtb, houden , enkel uit con. defcendacce en hoogagting voor de Heeren van Middelburg, en geenzins als of Hun Edele Achtb. volftrekt gehouden waren, om aan het verzoek en vraagen van een enkel Staatslid te beantwoorden.

Hun Edele Achtb. vinden de Confideratien van de Heeren van Middelburg in veele opzigten zeer billyk en gegrond, en met veel verftand en doorzigt voorgedraagen , en zouden geene zwaarigheid

maa-

Sluiten