Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov: STAAT EN OORLOG. 2786*. 335

demaal Hun Edele Mog. zig niet meerder reekenden onder het Bondgenootfchap der Verëenigde Nederlanden, in wier twist zig de Vreemde Mogendheeden hadden geïmmisceert, maar dat zy Heeren Staaten van Zeeland, zig van het Bondgenootfchap hadden afgefcheurd en een Staat op zig zelfs geiormeert, om hunne Ingezeetenen de Sacrifices niet te laaten worden van deeze twist, die hun niet meer aangaat. Indien dit de meening der woorden van het rapport niet is, dan beemgen Hun Edele Achtb. dat zy de zin van dit gedeclareerde Svsthema der Provintie van Zeeland niet penetreeren . en aan hunne Meede-Leeden van Staat moeten vraagen- wat deeze woorden dan beteekenen? en waarom'Hun Edele Mog. zulk een declaratoir zonder daar toe van iemand genoodzaakt, maar geheel vrywillig en tot welke eindens hebben gedaan, kunnende Hun Edele Achtbaare naauwlyks het enkel denkbeeld verdraagen, dat zulk eene illudre Vergadering, als waaruit die der Staaten van Zeeland 13 gecompofeert, een Systhema zoude willen manifesteeren, dat of niets beteekende, of in zulke duistere woorden was geenveloppeerd., dat men naar den weezentlyken zin en beteekenis moet raaden: te meer daar het zelve dient, om aan Vreemde Mogendheeden het waare Systhema deezer Provintie te declareeren, het geen onmoogelyk is, dat Hun Ed. Mog, in zulke duistere termen hebben willen doen.

Ooi dit plan, dit Systhema, ter gelecgener tyd te effectueeren, en weezentlyk daar te dellen, zoude 'er buiten twyfel een verbaazende verandering in. de conditutie der Republiecq van de Ve;eenigde Nederlanden moeten gebragt werden, en Hun Ed. Mog. zouden verpligt zyn , in deeze hunne Frovintie een nieuw plan van Regeering in te voeren, indien zy hunnen nieuwen en afgelchetden Staat met derzeiver Ingezeetenen willen maintineereu, en beletten dat zy de ongelukkige facrifices van den nyd en jaloufy der nabuurige Moogendheeden V die zig met den twist over ae zweevende gelchillen hadden bemoeid, niet werden. Hun Edele Achto.

Sluiten