Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.348 nov. ZAAKEN VAN 1786;

Dat, wel is waar , de meerderheid der Heeren Staaten van Gelderland hebben kunnen goedvinden, om, quaii, eene zoogenaamde Amnestie te doen publiceeren, even als of de Inwooners der twee voornoemde Steden, (die van niets anders te befchuldigen zyn, dan dat zy zich by hunne wettige Rechten en Privilegiën hebben zoeken te bewaaren , en daar toe op eene allerdecentfte wyze hebben geëmployeerd zoodanige middelen , welke nimmer dan door dezulken , die het geweld op den Stoel des Rechts trachteden te plaatzen, zyn afgekeurd,) zich zouden hebben fchuldig gemaakt aan het cr'mcn l<ef& Majeftatis, eo voorts van de* zelve hebben gevorderd eene opgaave der fchaade, welke zy door de voorfz. handelwyze geleeden hebben; dan dat het aan de hooge wysheid en het doorzigt van U Edele Groot Mog. geenzints kan ontflippen , dat het van die Ingezeetenen met geen mogelykheid te vergen is, dat zy zich aan die i'chreeuwende vorderingen , van de Meerderheid der Heeren Staaten van Gelderland zullen moeten onderwerpen, en zich alzoo met de daad fchuldig verklaaren aan zodanige misdaad, welke nimmer ten hunnen laste heeft kunnen of behooren ingebragt te worden; des het in confideratie van die willekeurige handelwyze zeker is , dat zy , of zich zullen moeten fubjeéteeren aan dat gantsch onwettig geweld , of dat zy anderzints gevaar loopen op eene gantsch wederregtelyke en ongeoorloofde wyze voor altoos verftooken te worden van hunne wettige eigeudommen en bezittingen , en alzoo aan eene totaale en onherftelbaare ruine te werden opgeofFert ; buiten en behalven dat het TJ Edele Groot Mog. geenzints kan zyn onbekend , dat de gedagte Meerderheid der Heeren Staaten van Gelderland hebhen kunnen

Sluiten