Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3óo nov. ZAAKEN V A'N if$j

rechten, en "byzonder wegens die córdate Refolutien, welken U Edele Groot Mogende z'oö met'opzichte' op <Je Troupes, ftaande ter Kepartitie van deeze Prdvrntier als voor-> naamentlyk ten Reguarde van den Heer 1 Capitain - Generaal , in de omftandigheden -. - van zaaken, welken zeedert. eenigeh tyd , binnen deeze Republiek, hebben plaats gehad, hebben gelieven te neemen. J : Dat hoefeer het fehynt, dat deeze allenkihts pryswaardige- demarches van Uw Ed. iib i Groot-Mogende v welken- dé-goedkeuringe van hetgrootfte ï beste • en verlichtfte gedeelte der Inwoonders .deezer Republiek, hebben weggedraagen , gevoegd by de jeloofde Protectie, 'van Uw Edele Groot Mogende aan de onderdrukte Ingezeetenen van Elburg en Hattem, wel zyn, -geweest van zoodanig effect, dat. daar door de woede des ge weids, welke de twee evengenoemde v.ftem' in Maat' -hebbende Steden, met adfiftentie van den Militairen Arm, op eene aldergeweldadlgltè. wyze van hunne MedeLeden , (in Staat) hebben moeten ondervin- den, en waar .mede die, van Utrecht., door >-.vii Aannwscti van 'froupcn wierden be. ' dreigt cemgzints in haarèn Joóp " fchynt * gefluit tc:zyn,' de Ondergeteekende: noch. , [| tau.s , voor. het oog van Uw Edele Groot , Mogende geenzints kunnen 'verbergen , de angstvolle bekommeringen , waarin zy verket'.eu,; uc, opzichte van de beklagenswaardige, la.wopcdürs der twee voorfz, Steden 'Elburg* jeu" Haitcra. Naderaaal deeze niet '.alleen.genoodzaakt' zyn geweest, voor een aannaderend , of uit dadelyke onderyinding '. . ■■ ^n'eeu al'lerwiilekeurigst geweld, hunne .... woningen /'bezittingen en goederen, te heb* moeten ^erlaa/vsm, Maar' ook daar en . 'boven hebben moeten"ondervinden, dat hun' he nageïaate woningen, bezinhfgefi èu goeie - . de-

Sluiten