Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nov. STAAT EN OORLOG. 3786, 361,

deren , door de roof en plunderzieke MiliI tairen, en zulks onder het oog en ten aanzien van hunne Chefs en Officieren, zyn weggenomen en geamoveerd, of anderzints zoo niet geheel^en al, ten miniien voor een zeer groot, gedeelte zyn geplundert en vernielt geworden, terwyl die ongelukkige Ingezetenen zelfs daar door zyn gedompeld geworden in een diepe armoede, te, rampzaliger, n3ar maaten dat het winter faifoen en de daar meede verzejd gaande nypende koude , en anderen daar aan onvermydelyk verknochte ongemakken, waar door ook hun Vee* het geen daar en boven van . het nodi. ge Voeder is verftooken, aan een byna zekere dood word bloot gefield, zich meer en meer doen gevoelen, des , dat het met die ongelukkige en onfchuldigè flagtoffers van eene febreeuwende dwingelandye gedaan zoude zyu geweest, byaluien niet deliefderyke voorzorgen der nabuurige., zoo Overysfelfche "als Hollandfche ingezetenen, daar in op: eene mededogende, wyze hadden voorzien. I :

Dat,-wel-is waar ,, de meerderheid der Heeren Staaten van Gelderland hebben kunnen goedvinden, om, quafi, eene zoogenaamde Amnestie te doen publiceer^n-, even als of de- Inwopners der twee voornoemde Steden, (die van niets anders te befchuldigen zyn, dan dat zy zich by hunne wettige Rechten en Privilegiën hebben zoeken te bewaaren , en daar toe op eene allerdecentfte wyze hebben geëmployeerd zoodanige middelen , welke nimmer dan door dezulken , /die het geweld op den Stoel des Rechts trachteden te plaatzen, zyu afgekeurd,) zich zouden hebben fchuldig gemaakt aan het crimen l#f<£ Majeflatis, en voorts van dezelve, hebben gevorderd eene opgaave der f'chaade-, welke zy door de voo.fz. handelwyZ 5 ze

Sluiten