Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi LYST der STUKKEN.

ten van Gdd'rland, over de acceptatie der aangebodene Mediatie. In dato 13 Dec. 1786. . • bl. nj

CCXLV. Resolutien van Hun Edele Groot Mog. , betreffende de vervulling van eene vacante Schepensplaats te Rotterdam. In dato 14, 19 en 20 December x7M. • . . bl. 153

CCXLVt. Resolutie op 't Rapport van de Comtnisfie tot het Financieweezen der Admiraliteit in Vriesland, omtrent het uitbrengen van twee Scheepen voor Frankryk; aanfchryving aan de Hollandfche Gecommitteerden tot het Defenfieweezen , nopens het onderzoek van de bewaaring en 't onderhoud der zware Scheepen en 't bevorderen der Marine. In dato 21 Dec. 1786. . bl. 171

CCXLVII. Missive van de Minderheid der Friefche S.aatsleden aan de Staaten van Holland. In dato 2Ö Dec. 1786. bl.^177

LysV der Stukken van het jaar 1787. 1. Missive van de Ma^iftraat der Stad Wyck by Duurfiedc aan de Heeren Staten ,van Holland en West-Vriesland. In dato 2 Jan. 1787. . bl. 183

II. Missive der Stad Utrecht aan de Hee* ren btaten van Holland en West Vriesland , over de aangebedene Mediatie. In dato 8 Jan. 1787. • bi. 109

lli.

Sluiten