Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Kov. ZA AKEN VAN 1786.

D- Heeren van de Ridderfchap en Edelen 'hebben zig in de voorlz. uehberat» niet ingelaten.

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westnieüand.

Geeven met fchuldige eerbied te kennen de Ondergetekenden , Burgers en In. .yptenen der Stad Hoorn» Ê Dat na dat zy Supplianten met het uiter. fte eenoein waren ^informeert van het ter StaafsverSring uitgebrachte Rapport van UaEdeTet'GrootgMo|. Gecommitteerden to de zaaken van het groot Befoigne , teude rend» kortelyk tot het perfifteeren by de ordres ten aanzien der Militie; en boven dien bevauende andere voorzieningen ter prov fioneele voorkoming van den invloed en dfl Sfe van den Kapitein-Generaal op en over ioo fz. Militie, en furcheance van Hun ld. GiÏÏtMog Refolutie van 8 Maart 1766 ; ?y Sppliamen hadden gemeend dit heug yk tvdltio hun niet te moeten laaten ontglippen maar integendeel de Regeennge hunTe Stad door heSt pr*fenteeren van eet1 eerbiedig adres om zich met voorfz. rappor: te conformeren, van de fentimenten dSr Roeae Burserve te moeten verzekeren, en Lurgemeesteren en Vroedfchappen te ™eren om mede te part.cipeeren m die onftertelyke eer van geteld te worden onder die brave Steden , die voor 'sLands verdrukte Vryhe.d manmoedig in de bresfe durven fpringen.

Dat voorfz. Request nochtans was geweest van zoo weinigen invloed op de gemoederen van voornoemde Burgemeesteren en Vroedfchappen, immers op de meerderheid van dezelve, dat, contrarie aan der bupph-

Sluiten