Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wov. STAAT EN OORLOG. 1786. 5

Dat hoe men zulks ook, op alle wyZe heeft trachten te verfchoonen , de onver, geeflyke toeleg op de Steden Hattem en Elburg die waarheid in een onweederfpreekivk licht heeft geplaatst, en de «ogen van alle, die met uit vuig eigenbelang of om andere duistere inzichten moedwillens blind zyn willen , heeft geopend , en Willem den Vyfden de rechtmaatige haat en afkeer der Natie heeft op den hals gehaald; voor al na dat hy zelfs in zoo verre alle principes van betamelykheid heeft vaar-wel gezegt van U Edele Groot Mog.- Souveraine Vergadering in het aanzien van gantsch Europa te hoonen, en zich te bedienen van uitdrukkingen, zo onwaarachtig, als hy voor den alwetenden God, voor het gantfche Volk van Nederland en voor de geheele Waereld betuigd dezelve waarachtig te zyn.

: Dat zy Supplianten gerustelyk vertrouwen zich te mogen dispenfeeren het voorfz. geavanceerde meer ampel te demonftreeren aangezien al hetzelve is ten eenemaal in Confesfo, en door een aantal van alderhande bewyzen zoude kunnen worden geprobeert dat derzelver naauwelyks een einde zoude zyn.

Dat wanneer zy Supplianten hier tegens hun oog vestigen op de gedraagingen van ü Jidele Groot Mog. in deeze tyden van kommer en gevaar, zy Supplianten met aandoeningen van eerbied en hoogachting worden doortrokken, wanneer zy daarin beurtelings ontdekken een Mannenmoed, gefchraagd door Wysheid en Voorzichtigheid , een taay geduld 111 het verdraagen van infultes, die overal elders niet Straffeloos zouden worden ge. pleegd; een geopend oor voorde bezwaaren der ingezeetenen zoo van deeze als andere rrovincien, en een aanhoudend pogen om A 3 een»

Sluiten