Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kov, STAAT EN OORLOG. 1786. 7

CGXXVII. Misfive van de Meerderheid van de Staaten van Gelderland aan de Heeren Staaten van Holland, betrekkelyk Hoogstderzelver Ordres, aan den Kolonel van het Regiment Dragonders, te Arnhem in Guarnifoen x gegeeven. In dato 18 November 1786.

edele mo6ende heeren j byzondere goede vrienden, nacebuuren en bondgenoten]

Wy hebben in onze tegenwoordige Vergadering ontfangen eene Misfive van D. W. van Verfchuur, wacrby, in qualiteit als Collonel van het Regiment Guardes Dragonders , thans in Guarnifoen te Arnhem, aan ons ter kennisfe heeft gebragt de aanfchryving, door U Edele Mog. aan den Au. diteur Militair van het voorfz. Regiment gedaan, tendeerende, om, in de eerfte plaats, en tot nadere Dispofitie, in Militaire Delicten, op de in de Provincie van Holland en Westvriesland vigeerende Militaire Wetten , wegens de fchuldigen recht te moeten vraagen, op den naam van Uw EJele Mes., • en ten anderen om te zorgen , dat op de Vonnisfen, door de Krygsraaden te wyzen, geene Approbatien worden verzogt by den Heer Kapitein-Generaal, maar dat van zodanige Vonnisfen , waar van voor den Jaare 1747 aan den Raad van Staaten kennis gegeeven wierd, kennis werde gegeeven aan de Heeren Gecommitteerde Raaden in Uw Ëd. Mog. Provincie, ten einde als daar by breedcr vervat.

Wy willen niet ontveinzen, Edele Mog. Heeren! dat wy over den Inhoud van voorfz. aanfehryvinge„ die eene inmediate en privative onderwerping van de Troupes, op Holland en Westviïesland gerepartitieerd, aan de ordres van Uw Edele Mog., A 4 zelfs

Sluiten