Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kov. STAAT EN OORLOG. 3786. r3

geëerde Misfives van den 16 September en den iq Oftober jongstleden - van geene andere intentie gehad te hebben , dan om de verfchillen in deeze Provintie op eene billyke wyze byteleggen, en de rust, vreede en eendragt te herftellen — verpligt ons tot de herhaling onzer vurigrte verlangens na eene fpoedige Conttitutioneele herftelling der ruste én der harmonie tusfchen Ons en andere Staatsleden dezer Provintie. — Het belang van onze Stad en Burgery, welke de, in den aanvang zoo algemeen bewonderde, tot nu toe voortgezette verdediging harer onvervreemdbare Regten duur te liaan komt — het belang van onze Utrechtfche Broederen, voor welke wy dezelfde Itrikken, als

voor ons gefpannen zien , het belang van onze

Provintie, welker bloei en welvaart, by de voortduring dezer noodlottige disfentien, onherftelbaar zullen werden bedorven — het belang van onze waardige Hoilandfche en Overysfelfche Bondgenoten welker heilzon eerst onbeneveld zal kunnen fchynen, wanneer in het Sticht eene grondwettige herftelling zal zyn daargefteld, het welk word bevestigt door de rusteloze pogicgeu van allerlei flat» van Ariftocraten in en buiten onze Provintie ornt die zelfde grondwettige herftelling , juist om die reden te verfchuiven , te belemmeren, en, des mogelyk, te verydelen. Dit alles, Edel Mogeude Heeren! verpligt ons al verder, aan de allervriendelyklte en ernftigfte verzoeken en exhortatien hec oor te leenen , en ons omtrent de aangebodene tusfehenkomst, mediatie en minaelyke fchikkingen der Hooge Bondgenoten , ons door ü Edel Mog.

meedegedeeld, te verklaren. Wy vinden ons

?i°°IfiyfC *,ereerd door de aangebodene mediatie van U Jidel Mogende , en betuigen onzen hartelyken dank voor derzelver zoo gunftig gedeclareerde in* tenue. Wy accepteeren meede die der andere Hooge Bondgenoten, welke ons*dezen dienst, wegens de Unie van Utrecht, willen bewyzen , bereidvaardig ; alleen verpligt ons onze eigene fituatie, en de gemanifesteerde fentimenten der Edel Mogende » , Hee-

Sluiten