Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«öv; STAAT EN OORLOG. «787. ïf

ren, dat er nimmer éen Wettige Vergaderinge van Staten dezer Provintie gehouden is, zonder dat daarby ook de refpeftive isteden Amersfoort, Rheenen, Wyck en Montfoort, zo wel als de Stad Utrecht, m als met dezelve te Zamen het derde Lid van Staat

uitmakende, zyn befchreeven. Wy hebben

derhalven goedgevonden, ter voorkominge van alle mogelyke ignorantie, UL. in onze quah'teit als een meede integreerend Lid van Staat, en uitmakende een deel van het derde Lid derzelve, hiervan kenmsle te geven, en tevens te vermanen, van geene beveelen t welke 'op den naam van Staten or van Gedeputeerde Staten ^aan UL. bereids mogten zyn gedaan of nog gedaan mogten worden, tot het demanuëeren of verbrengen van eenjge 'sLands penningen , door UL. gegaderd, ofïchoon dezelve door den Praaudent van Staten of van Gedeputeerde Staten geparapheerd, door Hoogstderzelver Secretaris ondenekend, en met het Zegel der Provintie mogte bezegeld ?.yn, — veel min UL, te gedragen aan eenige aanfchryvinge van de Stad Utrecht, zig arrogeerende alléén uittemaken het derde Lid van Staat; terwyl dezelve alléén in de daad, buiten de Steden Amersfoort, Rheenen, Wyck en Montfoort, niet anders uitmaakt dan een deel j en wel regens gemelde Steden Amersfoort, Rheenen, Wyck en

Montfoort het minder deel van het derde Lid. i_

En daar men thands op eene informeele en ónwet» tige wyze, ons als meede nuegreerende Leden van Staat, tegens onze Privilegiën , buiten de Staatsbefoignes dezer Provintie blytt houden, kunnen Wy al het geene alzoo buiten onze concurrentia pretenielyk Staats-wyze ter conclufie word gebrast. ™" ande[f houden dan voor nul en onwettig, gelyk Wy Ons daar tegens ook altoos zullen blyven verzetten, en in tyd en wylen op eene Conftitu-

uoneele wyze voor ons goed regt zorgen. .

Wy waarichouwen derhalven UL., om,, zoo lange v\ y L'L. met zullen hebben geïnformeert dat oaze Stad wederom, zoo als dat behoort, ter Staten, vVvw!Dge befcnreven, en geadmitteerd is, *«e-

AAXV1. DEEL. B vu

Sluiten