Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

Nov. ZA AKEN VAN 1786.

„aamde Amnestie uit te fluiten zodanige perfoonen, welke zig by ü Ed. Gr. Mog: hadden ^d'drofeerd f de'rzelver rechtmatige k agten in den fchoot van Uw Edele Groot Mog. hadden nedergelcgd, en van Uw Ed Groot Mog. derzelver veelvermogende interce'fie en hulp hadden verwagt en verkreeee en vermits uit dit aUes blykbaar is, dat Se voorfz. Meerderheid der Staaten van Gelderland niet alleenlyk openlyk den, fopt dryven met de Protectie van Uw Edele Gr. Moe-, ^ de belofte door üw Edele Groot Mog. aan de Ingezetenen van de voornoemde Léden Elburg en Hattem V^om „amelyk hun te doen J»u»sfeef%X»n^".e/: feft van het Bondgenootfchap der Unie;m«ar ook dat alles vruchteloos zal zyn, zo lange Uw Edele Groot Mog. niet geheven te refolveeren, om die beloofde Protectie te doen overgaan in eene dadelyke prsftane en daarfteliiDg der beloofde befcherming en hulp.

Zo keerende Ondergetekende zich tot Uw Edele Groot Mog^ met eerbiedig verzoek , dat Uw Edele Gró^t Mog. de Ingezetenen der Steeden Hattem en Elburg dadelyk gelieven te prslteeren die hulpe , welke door Uw Edele Groot Mog. aan dezelve is beloofd geworden , en dat Uw Kdele Groot Mog. ten dien 'inde ten fpoedigfte met er daad gelieven in het werk te ftellen of doen ftellen, zodanige efficacieufe middelen, als Uw - Edele Groot Mogende naar derzelver hooge wysheid zullen oordeelen best gelchikt te wezen, orn de gevlugte en verdreevene Ingezetenen van de Steden Elburg en hattem Te doen genieten, de door Uw Edele Groot Mog. aan hun toegezegde Protectie en t effect der Unie, en hen alzo wederom kost en fchadeloos te doen ftellen in de poslesue hunrer Woningen en Bezittingen, en hen yocits t; doen jouisfeeren van die Kechten

Sluiten