Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hov* STAAT EN OORLOG. 178Ó. ao

gende ten dien einde ten fpoedigflen met 'er daad gelieven in 't werk te (lellen ofte doen. ftellen, zodanige efficacieufe middelen, als Uw Edele Groot Mog. naar derzelver Hoge Wysbeid zullen oordeelen best gefchikt te wezen,om de gevlugte, verdreevene en thans om hulp fmekende Ingezecenen van de Steden Hattem en Elburg te doen genieten de door Uw Edele Groot Mog aan hun toegezegde Befcherming en het effect der Unie, en hen alzo wederom kost- en fchadeloos te doen ftellen in de Posfesfie hunner Woningen en Bezittingen, en hea voorts te doen jouisfeeren van die Rechten en Privilegiën welke hen op eene wettige wyze zyn Competeerende.-

(Onder ftond,)

't Welk doende, &c.

(Was geteekend,) enz.

CCXXX1. Request van]. Peereboom , cum fuis üurgers en Inwoonders der Stad Pur merende, met een Declaratoir hunner gevoelens voor Hun Edele Groot Mogende; en om dadelyke hulp aan de Steden Hattem en Elburg; met betuiging van Hun Edele Groot Mog. gevoeligheid en genoegen over de gedeclareerde Jentimenten voor Hun Edele Groot Mog. In dato 23 Nov. 1786.

Is geleezen de Requeste van Peerebóom, cum fuis alle burgers en Inwoonders der Stad Furmerende, waarby betuigen de Vaderlandlievende Refolutien van Hun Edele Groot Mog. omtrent het employ der Militie op deeze Provincie, en inzonderheid die tot fufpenüe van den'Capitein-Generaal,

met

Sluiten