Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1786. 31

de Heeren van de Ridderfchap, en verder Hun Ed. uroot Mog. Gecommitteerden tot het Groot Befogne, en de Vergadering daaropxgediend van derzelver Goniideratien en Advis.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delfts Brielle, Enkhuizen, Edam en M demblik, hebben tot het eerfte Lid der voorfz. Refolutie, zo als dezelve is leggende, niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn , hebben zig in de voorfz. deliberatie niet ingelaaten.

Aan de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland»

Geeven met alle gevoelens van eerbied te kenDen de Ondergetekenden, allen Burgers en Inwoonders der Stad Purmerende.

Dat , wanneer zy Ondergetekenden herdenken , wat al heillooze pogingen 'er door de belagers van 'sLands Vryheid in 't werk gefteldzyn, om, waar het mogelyk, de verderfelykfte Overheerfching , onder verfchil. lende gedaantens op den Zeetel te helpen; wanneer zy zig herinneren, hoe de .misbruikte invloed en overbodige Magt der Stadhouderlyke waardigheid reeds zodanige vorderingen gemaakt had, dat het belang der Burgery, en, de Rechtea der Steeden, de gewigtigfte deelen der Souveraniteit zelve, op de losfte gronden gebragt waren; zy Ondergetekenden by die .herdenking iteeds met de

le.

Sluiten