Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a

«ov. ZAAKËN V AÜ 17™.

levendiefte gevoelens van eerbied en dacR. K?hST vervuld geworden over zo veeU C CoSte en\ryheid!ievende maatje vvy«:, v. Rriele Groot Mog. ter

befoÏÏin^van0' L^cïuSte Panden, ter benoudin0 va« aangrimmen-

uTr^^

Vaderland uit deszelf's vernederde flaat, ge2n ™,, Dan meer en meer, Edele Gr. ïton ftSên! zyn de Ondergetekenden met Se gevoelens van eerbiedige erkentenis aan Tl Edele Groot Mog. verknogt geworden, „ de Ondergeteekenden de gruwe-

Sverheerlching en uitroeymg de Buig riyke Vrvbeid, zagen aannaderen ; naar maate ae DÏÏingelandy , geen kans meer overig ziende om eeneverl gte Natie door Hst te verlinken Thet gewild te baat nam, ongemaskerd t voorfchvn trad, en fchaamteloos voor t Odg van gansch Europa betoonde geen Burger bh ed te kostelyk te achten, om daar door den ot flaverny uitgedagten Burger in boeyen

1 knellen ^en alzo het fnood ontworpen plan li Overt eerlching te voitooyen. Het was

2 d2 tySftip Edele Groot Mogende ffeerenVda? de Ondergeteekenden met geheel de Weldenkende Natie de oogen op de Vercadering van U Edele Groot Mogende lt hunne hooee Vertegenwoordigers gevesSr hielden het was in dat kommervol

vtóriehV, nat alle hoop op het behoud ïan 't lieve Vaderland op de cordaate BeEen van ü Edele Groot Mog.ondertteund door den voorvaderlyken moed van gewaSe Burgers berustende; dan het was ook IfOt Kiend typftip,.«»" " Edele jwot Mog. aan geheel de Natie betoond hebben, Öoogstdezelven door kragtdaa.ige midüe len den voortgang van een aangevange Burger-oorlog hebben weten » duiten, voorde

Sluiten