Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

höv. STAAT ÈN OORLOG. 17804, §3

veiligheid deezer Provintie hebben weeten té waaken , dac zy de Rechten van het Bondi genootfcbap heilig achten, en eindelyk dat die zuivere Republikeinfche Geest nog in U Edele Groot Mog. Vergaderinge heerscht, welke de waare grootheid derzelver uitmaakt, en welke aan U Edele Groot Mogende Befluiten den echten klem byzetten.

Onder deeze heilzaame Maatregulen Edele Groot Mogende Heeren, tellen de Onder^eteekeude met eerbiedige dankerkentenisfe, zo wel de bepalinge omtrent het employ der Militie op U Edele Groot Mog. Repartitie fraande , als inzonderheid U tódele Groot Mog. Refolütie , waar by Hoogstdezelven den Heere Capitèin.Generaal in die qualiteit hebben gefuspendeert; eene Refolutie, waar door U Edele Groot Mog. een treffend blyk gegeeven hebben ,.*dat de gedragingen van den Heer Stadhouder van dien aard zyrj, dat hy zo wel allen aanfpraak op het vertrouwen van U Edele Groot Mogende verloren heeft, als hy de liefde van Recht- ea Vryheidkennende Burgers verbeurd heeft;

Het was dan ook hierom, dat de Onder-? getekenden op de gevoeligüe en grievendfte wyze wierden aangedaan, wanneer ze moes. ten ondervinden, dat voorzeide Heere Stadhouder , wel verre van zig toe te leggen om , zig onttrekkende aan zyne verkeerde -Raadslieden , door eene tegen overgeftelde handelwyze de gunst der Natie en vertrouwen van ü Edele Groot Mog. te herwinnen j wel verre van die Vaderlandlievende Befiui. ten en inzonderheid de voorfz. Refolutie tot fuspenfie, aantezien als een noodzakelyk gevolg van zyne gedragingen, integendeel dezelve durft toeichryven aan gevoelens van* afgunst en eigenbelang bedoelende inzigten , welke by eenige Leeoen uit [J fidele Gioot Mog. Vergadering zouden refideeren. XXXVI. deel. G Het

Sluiten