Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. i786. 37

voerd hadden , in geenerlei pleitgeding moeten of Kunnen komen , teegens alle zodanige infirnulatien , ais by t Befogne van den 16 September laatstleden bier en daar zyn opgegeeven , zoo lang dezelve niet door bewyzen, welke een behoorlyk onderzoek en discusfie verdienden , wierden onderlteund,

l £n_ het beeft de Heeren van de Ridderfchap ten uiterllen verwondert, in de evengemeide ContraAantekening te hebben moeten ontwaar worden een verwyt, als of zy in deeze zaak niet confequent zouden .hebben gehandeld , om dat quafi de Refolutie van den 6 September laatstleeden met hunne bewilliging zoude wezen gearrefteert, en dat daarbv reeds de voorfz. Surcheance van den Heer Capitein-Generaal, haare eerfte exittentie zoude gekreegen hebben , alzoo de Heeren van de Ridderfchap tegens de Refolutie ten opzigte van 't Commando van 't Guarmioen van 's Hage, met eene kleine pluraliteit genoomen, bereids (fchoon zonder eenig effecYi hebbende geprotefteert, het neemen van zommige Keloiutien, die als gevolgen daarvan konden worden befchouwd, eenvoudig hebben aangezien, en zig vervolgens ook niet verzet tegens die voorzieningen en maatregulen, welke men heeft goedge. vonden te neemen op de ftellige vooorgeevens en iterke verzeekeringen van zommige Leden nopens ae presfante nood en het gevaar, waar in deeze Provincie zig ter dier tyd zoude hebben bevonden, ten einde met te worden bloot gefield aan eenige reproche nopens de mogelyke gevolgen van dien en om integendeel een bewys te geeven, dat dl Heeren van de Ridderfchap (welke op dien tyd het gewigt en de gefundeerdheid dezer voorgeeveiis met aanttonds grondig genoeg konden onderzoeR t fn dezeIven inmiddels niet opentlyk en directelyk wilden verdenken) geen minder belang in de zorg voor de Provincie Helden , als een eenig der andere Leden van deeze Vergadering; maar dat dezelve vervolgens niets ter wereld hoorende voordrangen, veel min bewyzen, waar door het opgeC 3 vat

Sluiten