Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

êo nov. ZAAKEN VAN 1786,

een ougunftig , batelyk en fchultverwekkend daglicht te (tellen , maar met een verbazende moeite en omflag gearbeid om deeze inboezemingeli eemgen fchyn te gceven. .

Dat de Heeren van de Ridderfchap niet voorby kunnen , om ook als mi met affnyding van zeer veele Reflexien, die zy zouden kunnen maken, op alle de daar by ingeviogtene deciamatien en ïilatien ter hunner decharge ƒ zoo wel als tot een opentlyK betoog , welke hunne grondbeginzels en inzigten zyn, op dit fubjecfc in 't byzonder te doen aariteekenen, dat het voorfz. geval zeer verkeerdelyk en zeer geforceert door de Heeren Gedeputeerdens word voorgedragen als een geweldigen dwang van een (tembebbende Stad en Burgery , welke hare Privilegiën en Voorregten op een wettige wyze zoude hebben gereclameert, daar het zelve genleeken en duidelyk gedemonftreert is, niets anders te weezen dan eene fytelyke opftand van eenige weinige Regenten , dewelke door eene party hunner Ingezeetenen geilerkt, de Meerderheid hunner toer de Regenten door het inroepen van Perionen geheel onbevoegd tot het behandelen van de zaken van Regeering overheerschten , zich met die Ingezeetenen tegens de , waarfchouwingen en beveelen van hunne Souverein verzetteden, en dezelven niet alleen opentlvk vilipendeerde , maar zig zelve tegens Hem wapenden , en tot die Wapening vreemde hulp inriepen, en dus in den völften zin en op de fterkfte wys tegen de Hooge Overheid rebelleerden, en dat zoo lang het na de zekerfte en algemeen aaneenoome gronden van het Recht niet alleen geen misdaad is, zoodanige Regenten en Ingezetenen na dé alleremftigite, doch vergeeffche en verfmaade waarfchouwingen tot hunnen pligt weder te brengen, niet door eene Vyandelyke overweldiging, maar door de tusfehenkomst van de ordinaris Juftitie na de onhandigheden van het geval, met eene genoegzaame Militaire magt voorzien en gedekt tegen» alle verachting en mishandeling, en des noods in' ftaat gefteld om aan het oogmerk der bouvereme 1 be-

Sluiten