Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1786. 41

bevelen te voldoen , en zulks sl.'es daar toe , om aan dozelve Regenten en revolteerende Ingezetenen gelegenheid te geeven, om derzelver bezwaaren en belangens van welken aart ook, en mitsdien ook dezulke , welke het effect en genot hunner waare of gepretendeerde Privilegiën concerneerden, voortedraagen, en Hun dienaangaande recht te doen weder/aaren', maar dat, zoo lang integendeel deeze handelwys en Souveraine voorziening (die den waaren itaat van dit gantfche berugte^geval conftitueerd) na dezelve Wetten en ontegenfpreekelyke maximes eener gezonde Staatkunde geoorloofd , betamelyk, en voorden Souverain zelve fchuldplig. tig is, ja zoo lang de eed en trouw van de Oppermagt die voorzorg in zulke buitengewoone omftandigheden vordert , ter bewaaring van haar ei*e hoogheid en gezag, ter befcherming van haare ftiile en gehoorzaame ingezetenen, en om geene eigen, dunkelyke aanmatiging van overheerfching maar bet Recht en de Wetten door de beflisling van 't Hoogst Gerechts-Hof te doen fpreeken, de Heeren van de Ridderfchap, noch in de mefures en beiluiten van de Heeren Staaten van Gelderland nog m derzelver volvoering door den Heer Capitein-Generaal van hunne Provintie eenige de minde bedenking, veel min fchitldigheid vinden kunnen , maar wel dat Zyne Hoogheid, integendeel, door- eene disobediente aan die ordre, na het oordeel der Heeren van de Ridderfchap, zich zelve aan de zorgelykfte verantwoording en de Provintie van'Gelderland aan de treurigfte verwarringen en gevolgen zoude hebben bloot gefield, ^üat al wyders de Heeren van de Ridderfchap zich eene^ eer rekenen , deeze grondbeginfelen van recht en Staatkunde opentlyk voorteftaan en de hunne te maaken , echter met deeze vuurige wensen 3at nimmer het rampfpoedig geval extecren moge, dat zy dezelve tegens eenige Ingezetenen van deeze Provintie door opruijing van vreemde, onder Dra»text van Privilegiën, zonder eenig rechtcrjyk onderzoek dienaangaande te gedoogen , en met de C 5 wa-

Sluiten