Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 nov. ZAAKEN VAN t7W

wtofHy uitboezemen de levendige gevoelens van dankbare erkentenis en verkuogtheid aan Hun Ed. ?• <v»n" wegens Hooestderzelver VaderlandS v vSieveS Pogingen8 tot behoud van VryheiVoorregten, en byzonder met opzigt tot de Troupes, op de Repartitie deezer Provincie, en ten Reauardê van den Capitein-Generaal!; en voorts , verzoeken dadelvke Preftatie der beloofde hulp aan de Ingezetenen der Steden Hattem en Elburg; breeder hier na geïnfereerd.

Fiat Infertio.

Waarop gedelibereerd zynde, hebben Hun Edele Groot Mok. met opzigt tot de Sentimenten, door der°S° pplSten derVfde Requesten voor Hoogstdezelven gedeclareerd, en wel der eerfte Requeste, om met hun goed en bloed de Poogingen en Befluiten van Hun Edele Groot Mog. in alle gevallen m ondcrfteunen en verdedigen, ten u.terfte gevoel5 over de bïyken van verknogtheid aan de her en Redering van Hun Edele Groot Mogende, zoo wel als aan de a!gemeene\elangen van het Vaderland . in de voorfz. Requesten gemanifesteerd, en Set dan met het grootfte genoegen kunnende befchouwtn de regt Vaderlandfche ve*klaanng der Ond«wkenaaren van dezelve , goedgevonden en ve ftaan , de voorfz, Requesten, ten d,eo opwcnte, vermits'daaromtrent geen fpec.aal verzoekg g* dian verder aan te neemen voor Notificatie, en S daar van Copie, ten behoeve der Supplianten vïn dc beide Requesten worden uitgegeeven tot derzelver informatie; zullende de voorfz. RequesTr met opzigt tot den verderen inhoud worden geexamineeïd doo de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden toh ? groot Befogne , en de Vergadering daarop Sdienl "van derzelver Confideratien en Adv.s.

T^e Heeren van de Ridderfchap en Edelen JJ hebben tot de vooife. Refolutie met geconcurreert. jp

Sluiten