Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1785. 57

Edele Groot Mogende naar derzelver hooge wysheid zullen oordeelen bes; gefchikt te wezen, om de gevlugte en verdreevene In. gezetenen van de Steden Elburg en Hattem te doen genieten, de door Uw Edele Groot Mog. aan hun toegezegde Protectie en 't effect der Unie, en hen alzo wederom kost- en fchadeloos te doen ftellên in de posfesfie hunner Woningen en Bezittingen , en hen voorts te doen jouisfeeren van die Rechten en Privilegiën, welken hen op eene wettige wyze zyn competeerende.

(Onder itond,)

't Welk doende &c.

(Was geteekend,) enz.

CCXXXIV. Misfive van den Hove Provintiaal van Gelderland, ten antwoord aan deStad Elburg. In dato 30 Nov, 1706,

EERZAME ENZ.

Wy hebben wel ontvangen U Eerz. Misfive van den 27 dezer, waarby U Eerz. ter onzer kennisfe zyn brengende , hoe dat zig zedert weinig tyds een algemeen gerugt badde opgedaan, enz. Wy kunnen niet afzyn, U Eerz.

hierop ter refcriptie toetevoegen , dat wy billyk hadden mogen verwagten, dat, wanneer U Eerz. ons een gerugt van die importantie , als 't onderhevige, en 't welke, volgens U Eerz. fchryven, door verfcheiden omftandigheden fcheen te worden geverifieerd, kwamen te communiceeien , U Eerz. dan aan ons teffens zouden hebben opgegeven die omftandigheden, welke hetzelve, na U Eerz. opinie, zouden verifiëeren, mitsgaders gefuppediteerd D 5 de

Sluiten