Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG, 1786. 63

't geen onzer 'er achtens in geenen anderen gezonden zin kan uirgelegE worden, dan wanneer de nood tegens den gemeenen Vyand zulks vereischte, en dat mitsdien de Steden Hattem en Elburg, daar die nood niet voorhanden was, en welke niet als Grensfteden kunnen aangemerkt worden , volgens dien articul geen Guarnifoen behoefden inteneemen, Hoe kiescti de Steden ook altoos zyn geweest op 't inneemen van Guarnifoen , blykt uit de Jnftrudlien aan den Graave van den Berg, Nieuwenaar, Prins Maurits, Fredrik Hendrik en Willem den Tweeden H. Loff Mem. gegeeven, waarby zo uitdrukkelyk wordt bepaald dat dezelve geen Guarnifoen in de Steden zouden leggen , als met confent van den Magiftraat. Nog nader is op de groote Vergadering in 1651 bepaald, dat geen Compagnien ofte Volk van Oorloge , 't zy te water ofte te lande gaande, binnen eenige leflote Sleden van de voornoemde Provintien zouden mogen komen, omme door dezelve te pasfeeren, zonder kennisfe van de R&fpeëtive Magiftraten van dien, maar dat dezelve buiten de voornoemde Steden zouden moeten bly. ven leggen, en van haare aankomfle advertentie geeven aan dc gemelde. Magiftraten, den welken, zo haast doenlykf ordre zouden geeven, om 't voornoemde Volk, zy door de Steden, of buiten om dezeiven, te doen pasfeeren , zulks zy goedvinden zouden te ordonneeren, welke order 't Volk van Oorloge gehouden zou zyn precifelyk te agter volgen.

Waaruit duidelyk confteert, dat een Magiftraat, welke ongehouden is Militie door te laten pasleeren, en dus dezelve geen ogenblik binnen hunne muuren te laaten, niet verpligt is dezelve tegens hun wil in Guarnifoen te neemen. Waar mede wy vermeenen, dit point te hebben afgehandelt, en over te kunnen gaan tot de verleende Authorifatie op den Hove.

Wy behoeven ons hier over niet ampel uittelaa. ten, Jt Is te bekend, hoe over 't jus de non evocando (door de Groot, in zyne Apologie, zo omihmdig verhandelt, zo voor als na de Unie gedagt is; 't ware te wenfchen, dat er geene Voorbeelden van inbreuk

op

Sluiten