Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 fcotf. ZAAKEN VAN i?864

op dit heilig Privilegie in 'sLands Gefchiedénisfen ie vinden waren ; want, offchoon men mogelyk hier tegens zou willen aanvoeren , dat zulks niet anders gefchied, dan voorbehoudens de Crimineele Jurisdictie voor 't vervolg, zo is echter 't onttrekken der Ingezetenen van hunnen dagelykfchen Rechter en de Judicature over dezelve by delegatie aan 't Hof optedragen, niet te palüeeren, veel min te redresfeeren, dooreen aüe de non prajudicando voor 't vervolg, welke acles zeer goed zyn, wanneer eene Regering met haar wil iets afftaat, opdat daar uit voor haar in 't vervolg geen nadelige confequentie werde getrokken ; maar dezelve iets tegens haar wil optedringen, onder zodanige relerve, zo als in dit geval gefchied is, kan met anders geconfidereert worden, als van de gevaarlykite ge. volgen voor der Steden Jurisdictiën; vermits ieder derzelver als-dan dagelyksch bloot ftaat, om door eene meerderheid , hoe gering dezelve' ook mag wezen, temporeel, doch echter telkens by vernieuwing, en zo dikwils als men goedvind, van zyne voorrechten ontzet te worden , waardoor dan die voorrechten op losfe fchroeven geilek, en niet anders dan als chimericq zouden kunnen befchouwt, en dus totaal infruftueus en den bodem ingeflagen worden. De gevolgen, welke daar uit geiprooten zyn, beftaan, (behalven een buiten voorbeeld verleende generaale authorifatie op den Hove) in im». portante kosten voor deeze Provintie , zo tot employ der Militairen , en 't gebruik der Ammunitie, als 't provifloneel in befolding neemen van de Guardes Dragonders , in welk alles dit Quartier haar quota zou moeten contribuëeren, en dewelke dus als pointen van bezwaar by overitemming ook niet hebben kunnen geconcludeert worden. Men kan hier nog byvoegen de generaale gisting in de gemoederen van de Ingezetenen dezer Republicq, ja een ongenoegen van onze Bondgenooten, waar uit te vreesen üaat, dat de banden der Unie, waardoor onze Republicq tot nu toe zo gelukkig by haar voorfpoed bewaard is , zullen worden verbroked. r Het

Sluiten