Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 dec. ZA AKEN VAN

1786.

betuiging hunner dankbaarheid aan Hun Edele Gr. Mogende, voor hoogstderzelver onophoudetyke Waakzaamheid tot beveiliging van een Vry Volk tegens een onbepaalde Heerschzugt, voordragen de Directie van den Stadhouder, en verklaaren hunne ftandvastige getrouwheid aan Hun Edele Groot Mogende , aan de iïeve Vryheid en aan 't dierbaar Vaderland; verzoekende Hun Edele Groot Mogende den Erf-Stadhouder in Zyne hooge Charges te bepaalen als by de Requeste is gedetailleert; en hunne Vryheidlievende Mede-Burgers van Hattem en Elburg met de daad in Hun Edele Groot Mogende Protectie te neemen, en het effect derzelve in hunnen uiterften nood te doen genieten , breeder hier ua geinfereert.

Fiat lnfertio.

Waar op gedelibereert zynde, hebben Hun Edele Groot Mogende, met opzicht tot de Sentimenten door de Supplianten voor Hoogstdezelven gedeclareert , ten uiterften gevoelig over de blyken van verknogtheid aan de Eer en Regeering van Hun Edele Groot Mogende , zo wel als aan de algemeene belangen van het Vaderland in de voorfz. Requeste gemanifesteert, en niet dan met het grootfte genoegen kunnende befchouwen de regt Vaderlandfche verklaring der Onderteekenaaren van het zelve, goedgevonden en verftaan, de voorfz, Requeste ten dien opzigte, vermits daar omtrent geen fpeciaal verzoek is gedaan , verder aan te neemen •voor Notificatie, en zal daarvan Copie ten behoeve der Supplianten worden uitgegeeven tot derzelver informatie, zullende dezelve Requeste, met opzigt tot den verderen inhoud, worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne , en de Vergadering daar op gediend van derzelver Confideratien en Advis.

De

Sluiten