Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 dec. Z A AKEN VAN 1-86,

ming van haar eerfte en dierbaarfte Steunpilaar , de Vryheid.

Dat deeze zelfde grondbeginzelen de Supplianten nooozaaken aaD Uw Edele Groot Mog eerbiediglyk voortedraagen, dat de gehoude Direftie van den Stadhouder hen reeds zedert eenige jaaren , en veel meer nu ten hoogften verderffelyk voor het welzyn deezer Êepubiicq heeft toegefcbeenen; want zonder in discusfte te willen treeden van alle de zoo geweldadige als geheime aanflagen , welke door denaelven zedert het begin van denfchandelyk gevoerden Engelfchen Oorlog tot heden toe tegen 't litve Vaderland gefuieed zyn , en wier doelwit alleenlyk gemist is door de beftuuring der weldoende Almacht, welke fteeds de God der Vryheid en de Redder van Nederland geweest is , en onder Deszelfs zegen, door de wyze en cordaate befluitets van Uw Edele Groot Mog. heeft de laatfte onderneeming van den Stadhouder tegens de getrouwe en Vryheidlievende Ingezetenen van jHattem en Elburg ingericht, der Supplianten harten met ontroering vervuld, daar zy herdenken , dat die Staats-Dienaar, welke aan her Opperweezen en Neertauds Volk gezwooren heeft de Vryheid en Privilegiën io ons Gemeenebest te zullen handhaven en befciiermen , de aan hem gedefereerde Charges misbruikt, en dien geheiligden lied gefchonden heeft, in zoo vene, dat door deszelfs toedoen, en om deszelfs belang alleen, het vernielend vuur van den Burgerkryg in 't hart van ons Vaderland ontvlamd is, 't geen door de Mannelyke en Burgerlievende Beftuiien van Uw Edele Groot Mog wel zo vene gedempt is, dat het Neerlands Staat nog niet in volle vlam heeft kunnen zetten , doch' het welk echter noch onder de aslche ligt te fmeulen , en welligt, door de verdervende

hand

Sluiten