Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dbc. STAAT EN OORLOG. 1786. 87

gearrefteerde plan van redres by de Oost Jnd. Compagnie, door dewelke Wy durven vertrouwen , • dat het veronderfteide bezwaar geheel zal zyn weggenomen, en dat ü Edeie Mog. ten vollen zullen worden overtuigd van de goede gronden, op welken de Refolutie van Kun Hoog Mog. van 17 February laatstleeden is gevestigd : en dat O Edele Mog. dan ook niet zullen hajfiteeren, om tot dezelve Refolutie meede te accedeeren , en daar door voor te komen verdere verwyderingen met een Bondgenoot, die niets meer ter harte gaat, dan om die odde betrekkingen, welken tusfchen U Edele Mog. en onze Provincie hebben gefubfifteert, in 't byzonder te mainclineeren, en meer en meer aan te kweeken. En niet tegenftaande Wy ons niet kunnen voordellen, dat het nieuw ge. etabüsfeerd Departement by de Kamer Amfterdam eenige prjejudicie aan andere Kameren zal kunnen toebrengen, maar integendeel merkelyk tot den bloey en welvaart der Maatfchappy contribuëeren, zo willen Wy nochthans niet afzyn, om, tot een doorflaande blyk van onze welwillendheid, aan U Ed» Mog'. voor te draagen , ten einde met Ons gezaamentlyk het ter Generaliteit daar heen te helpen dirigeeren, dat Bewindhebberen mogten werden aangefchreeven , om de Refolutie van de Vergadering van Zeventienen van den löjanuary 1654, by bovengemelde onze Refolutie geallegeert, voor zoo verre daar by het Hemmen, Kamers gewyze, in de befognes, op den voet der Haagfche Befognes te zaamen gefield, is gereguleert, weder in gebruik te brengen: terwyl Wy verders geene Zwarigheid maaken, rondborftig te declareeren gaarn geneegen te zyn, om de Concert met U Edele Mog. ter Generaliteit zodanige verdere arrangementen te helpen maaken , waar door tot volkomen genoegen van F 4 ü

Sluiten