Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 t£c. ZAAKEN VAN 1786.

vincie, dcor de ïroupes onder Commando van den Capitein-Generaal, hebben gelieven te neemen, als mede over de daarop gevolg, de wettige fuEpenfie van de Charge van Capitein-Generaal , en verdere inkortingen van 't Gezag van eenen Willem den Fyfden die de liefde en agting der Natie onteegenzeglyk heeft, verbeurd door zyne- eigendunkely. ke Heerszugtige Oogmerken en Handelingen ; gelyk ook in het neemen, in U Edele Groot Mog. Protectie van de ongelukkige Jnwoonders van Hattem en Elburg , en het beveiligen van de Vaderlandschgezinde Stad Utrecht. Door al het welke de demarches van den Dwingeland en zyn aanhangers zyn opgekeerd, betoomd en tot nog te leur gelleld, ter geruststelling van alle welmeenende en Vaderlandschlievende Inwoonders van het Gemeenebest, ter handhaavinge van deszelfs gelukkige Conftitutie en geheiligde Regten.

Indien de Ondergeteekenden tot de vorige dagen te rugge treeden, ia welke liet lieve Vaderland op allerhande wyzen is gefolterd , en tot zynen Val neigde ; Indien zy zich herrinneren hoe eene byna algemeene llaapziekte de Natie beduizelde.

Indien zy daar en tegen aanmerken hoe eindlyk op het oogenblik de gedaante der zaake is veranderd, zo dat de oude Hoilandfche moed en onverfchrokkenheid op eenmaal herleefde ; zich verhief boven 't geweld en het aangemaatigde gezag, hoe zeer op allerhande manieren gerugfteund door Oproer en _ wantrouwen; en niets onbeproefd liet, zelfs ten koste en proije van U Edele Groot Mog. Psrfoonen en Bezittingen. Indien zy age geeven op de ftandvastige poogingen van U Edele Groot Mog., om de wettige Conftitutie, zo veele Jaaren verdonkerd, en tot het punt der verdwyninge en affchaffinge geko« wen; om de lieve en onwaardeerbqare Vry-

heid.

Sluiten