Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wc STAAT EN OORLOG. 1786. 93

heid, en de natuurlyke Regten des Volks wederom te doen Rand gfypen en te volmaaken : zo befchouwen de Ondergetekenden zulks, naast de onwederftaanbaare gunftige medewerking des Allerhoogften, ais een voortreflyk blyk van de cordaatfle , opregtfte en Vaderlandschlievende befluiten en uitvoeringen, die ooit in braave vertegenwoordigers van een uit de natuur en de conftitutie Viy Voik konnen opkomen , en waardig de dankzeggingen en Iofbetuigingen van alle opregte eerlyke en braave gemoederen; gelyk zy ook de verwondering en hoogagting van gansch Europa met zich zuilen draagen.

De Ondergetekenden herhaalen uit erkentenis van dit alles, en uit hoofde der gewigtige diensten door U Edele Groot Mog., in deezen Jaare aan hunne woonplaatze gedaan door het verdiepen en verbeteren der°Rivier' de uitboezemingen van een dankbaar hart* *£ welk meerder genoegen te kennen geeft* dan de tong magtig is uit te drukken: en* wel zodanig, dat het zelve geheel en al' berust in de wyze en fpoedige fchikkingeu welke U Edele Groot Mog., zelfs des noods, met de fterke hand, zullen ontwerpen en ten uitvoer doen brengen, om de dwinglandyen heerschzugt, by wien dezelve ook zou plaats mogen vinden , geheel en al onder te brengen , en ingevolge daar van de ongelukkige en uit de Steden Hattem en Elburg gevlugte , en nu in behoefte omdoolende Inwoonders , agtervolgecs de Proteétie aan hun door U Edele Groot Mog. verleend, wederom eerlang te ftellen in het vreedige bezit hunner Eigendommen en Voorreciiten, gelyk om ook de getrouwe Vaderlanders der S'igfche Hoofd Stad gelukkig te doen flaagen in hunne rechtvaardige zaak, ten heil dier Burgery en dier fchoone Landflreek, en ter bevorderinge van de zo zeer by 't grotendeel

der

Sluiten