Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo dec. ZAAKEN VAN 1786.

„ tein-Generaal over de Troepen dezer Pro' vincie te fufpendeeren;"

Dat zy Ondergetekenden als Vrye Burgers en Inwoners van Amfterdam en deszelfs Junsdiaie dit hun rondborftig Declaratoir en Goedkeuring met dies te grooter genoegen en iever aan ü Edele Groot Mog. phgtmaatig opdragen, vermits de Regeering hunner Stad zelve alle de Befluiten, welke by Ü Edele Groot Mog. tot afweering van Burgeroorlog en tot beveiliging dezer Provincie en der Stad Utrecht genomen zyn, als volltrekt nuodzakelyk en rechtmaatig erkend heelt, en vermits hunne gemelde Regeering ook tot de voornoemde Sufpenfie of OpfchorUng van het Kapitein - Generaalfchap op de nadruklykjte wyze heeft gerefolveerd en meede gewerkt;

Dat de Ondergetekenden , wel is waar , aan den eenen kant tot hun groot leedwezen en fpyt vernomen hebben, dat de Meerderheid van de Hoilandfche Ridderfchap ten opzichte der voorn. Sufpenfie op eene, althans nu , geheel onverwagte wyze, en zelfs tegen zodanige Refolutie heeft kunnen goedvinden te Protelteeren, welke niet alleen met eene zeer groote Meerderheid van de overige Hooge Staats-Leden genomen was, maar tot welke de Heeren van de Ridderfchap zeiven reeds te voren voorbereidelyk hadden geconcurreerd; — doch dat de Ondergetekenden tegen deeze grievende onaangenaamheid wederom aan den anderen kant met het uiterfle genoegen zyn ontwaar geworden, hoe door de nu bekende Contra.Aantekening van het grootfte en .gewigtigfte getal der Leden van U Edele Groot Mog. Vergadering het volflagene Recht en de Billykheid der voornoemae Sufpenfie van het KapiteinGeneraalfchap niet alleen nu nog tr,dender en gevoeliger voot het oog van geheel iNe-

Sluiten