Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec» STAAT EN OORLOG. 1786*. jor

derland en van gantsch Europa ten toon is gefpreid; maar dat zy Ondergetekenden daarenboven die zoo bondige en kloekmoedige Contra-Aantekening erkennen en waardeeren als een der uitmuntendfte Gedenkltukken en Bewyzen, hoe zeer in de aanzienlykfte Hollandfche Steden derzelver Burger-Vaders op het zorgvuldigfte bedagt zyn de Hoogheid van U Edele Groot Mog., als de Souvereine Reprefentanten van een Vry Volk, te handhaven, en de Vryheid en Eer der Burgeryen van alle de Hoilandfche Steden op der-' zeiver Troon te beveiligen en te bevestigen I Dat deeze voor alle de Hoilandfche Burgeryen zoo vereerende Cordaatheid en kloek, moedige Standvastigheid van ü Edele Groot Mog. nu nog verder het gegrond vertrouwen der Ondergetekenden blyft vermeerde"ren , het geen zy ftellen op de Vaderlyke Voorzorgen van ü Edele Groot Mqg. ten opzichte van het verder afweeren van Burger-Oorlog, of van alle die Landberoeringea en Onzekerheden , welke (gelyk velen der Ondergetekenden reeds zeer klaaglyk ondervinden) voor alle Neeringen en Hanteeringen allerwege door geheel Nederland, en inzonderheid voor den wyduitgebreiden Koophandel dezer Stad allerverderflykst zouden zyn ;

Dat de Ondergeteekenden hunne toeneemende groote bekommeringen desaangaande nog dies te errtjiiger in den Vaderlyken fchoot van U Edele Groot Mog. vermeenen te mogen nederleggen, vermits in de Vergadering van U Edele Groot Mogende zelve door de Welmeenende Staatsleden algemeen en nadruklyk de noodzakelykheid erkend wordt: „om overeenkomftig de Souverainiteit van 's Lands Staaten en de Rechten en Privilegiën van een Vry Volk de zoo lang aanhoudende Staatsgefchiljen eindelyk eens gelukkig te vereffeG 3 nen,

Sluiten