Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öec. STAAT EN OORLOG. i?S5. H$

hieromtrent in gemoede bezwaard zyn mogten, te gemoet te komen, Stads wegen wel willen concurreeren daartoe, dat de Leden van Ridderfchap en Steden zig onderling van dezen Eed, zoo verre nodig, dispenfeeren, met dien verftande , dat doof deze dispenfatie niet zal verftaan worden 9 eenigzints te zyn gederogeerd aan de, activiteit van het. zelve Reglement, voordat de deliberatien over de daarin zynde gebreken zullen afgelopen, en de nodige verbeteringen daarin zullen zyn gearresteerd."

Op dit Declaratoir hebben de Heeren Gedeputeerden der Stad Deventer verklaard , zig te conformceren met de Propofitie van den 26 OÜober, door de Heeren Pallandt tot Zuithem en vyf andere Heeren uit de Ridderfchap gedaan. De Heer Vos van Steenwyk tot Nyerwai conformeerde zig met de declaratie der Stad Campen , voor zoo verre fpeéteerde het ftuk aan de dispënfatie. Waarop gedelibereerd zynde, zyn dezelve verklaringen door de overige Heeren van de Ridderfchap overgenomen.

CCXLIV. Re/blutie van Hun Edele Groot Mog, tot een Misfive aan de Staaten van Utrecht en de Regeering der Stad Utrecht, omtrent het accepteeren der Mediatie; als mede aan de Stad Wyck te Duurftede; tot een Exhortatoire Misfive aan de Staaten van Gelderland, over de acceptatie der aangebodene Mediatie. In dato 13 Dec. 1786.

By refumtie en tot finaale afkomst op heeden volgens Hun Edele Groot Mog. Refoluu'evan den 5 dezer, gedelibereert zynde op het rapport den 33 der voorieede maand ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog. uitgebragt door de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot H n Mog.

Sluiten