Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cec. STAAT EN OORLOG. 1786. 117

4. Dat, om alle aanzoek van anderen, om zich met de huishoudelyke Schikkingen dezer Provincie tebemoeyen, aftefnyden, een Commisfie van eenige Leden van de Regeering deezer Provincie behoorde teTworden gedecerneerd, om behoorlyk te onderzoeken de Bornes van de uitvoerende Magt, zoo van den Stadhouder, als Capitein-Generaal en Admiraal, en omtrent de waarneeming dier bedieningen , de pligten en prasëminentien , daar aan verknogt, zodaanige plans en inftru&ien te concerteeren , als met de Hoogheid van de Souverainiteit, de confervatie van 'sLands en der Ingezetenen Voorrechten en Vryheid , en met het algemeen welzyn van den Lande meest overeenkom (lig zoude geoordeeld worden, en hetzelve vervolgens mede aan hunne Committenten voortedraagen; zynde voorts tot het voorfchreeve Commisforiaal relatif een Misfive van de Heeren Staaten van Overysfel van den 14 September, en den 18 Commisforiaal gemaakt met een Copie hunner Misfive aan de Staaten van Gelderland, op nieuws aanbiedende derzelver Mediatie , en verzoekende daaromtrent Hun Edele Groot Mog. concurrentie; en nog een Misfive van Burgemeesteren en Vroedfchap der Stad Utrecht van den 4 November , en den 8 Commisforiaal gemaakt, concerneerende het verrigte op naam der Staaten, met hunne confideratien omtrent eene Mediatie, en betrekkelyk tot de zweevende verfchillen.

Is goedgevonden en verftaan, dat, met betrekking tot het eerfte lid der gem. Propofitie, door Hun Edele Groot Mog. eene Misfive aan de Re. geering der Stad Utrecht zal worden gedepecheert, waar by dezelve op de kragtigfte wyze worde geexhorteerd , om te accepteeren de Mediatie door de gezamentlyke Bondgenooten aangeboden , tot vereffening der oDeenigheden in de Provincie van Utrecht , tusfchen de Leden van Staat fubfisfteerende , en dat van die Misfive by copie kenni» zal worden gegeven aan de Heeren Staaten van Utrecht, met bygevöegde exhortatie om uit derH 3 zei-

Sluiten