Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1786. 119

gedagte Heeren Staaten van Gelderland, met alle hunne vermogens te willen fecundeeren, mitsgaders de nodige Commisfie te decerneeren , om met de Gecommitteerden van deze Provincie zig naar Gelderland te kunnen begeeven, zodra de voorn. Mediatie door de Heeren Staaten van Gelderland zal zyn aangenomen.

Dat, met betrekking tot het derde Ljd der bovengemelde Propofitie , tendeerende tot het decerneeren van eene Commisfie van eenige Leden uit de refpective Bondgenooten , door hen zeiven te benoemen , ten einde alle gepaste middelen te beraamen tot herftel van de rust en het vertrouwen tusfchen de Hooge Bondgenooten zeiven, met verder verzoek , om daar van aan hunne Committenten rapport te doen; het Befogne zal worden gecontinueert , tot dat nader zal zyn gebleeken, in welke gevallen zodanige commisfie van eenig uut zoude kunnen zyn.

En hebben laatftelyk hun Edele Groot Mog., met relatie tot het vierde Lid der meergemelde Propofitie , dat namelyk om aliën aanzoek van anderen , om zig met de Huishoudélyke befchikkingen dezer Provincie te bemoeyen , af te fnyden, eene commisfie van eenige Leden van de Regeering dezer Provincie werde gedecerneert, om behoorlyfc te onderzoeken de bornes van de Uitvoerende Magt, zoo van den Stadhouder , als Capitein-Generaal en Admiraal, en omtrent de waarneming dier bedieningen , de pligten en prEeëminentien daaraan verknogt, zodanige Plans en InftruCtien te concerteeren , als met de Hoogheid van den Souverain, de confcrvatie van 's Lands en der Ingezetenen Voorrechten en Vryheid, en met het algemeen welzyn van den Lande meest overeenkomltig zaj geoordeeld worden; en het zelve vervolgens mede aan hunne Committenten voor te draagen, goedgevonden zig daarmefede ten vollen te conformeeren.

H 4 Mis-

Sluiten