Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN QORLOG. 1786. 129

Ed* Mog. Provintie, als van de meeste conventen» tie zal worden geoordeeld , om te beproeven den weg van bemiddeling en vereffening, zoo van alle differenten tusfchen de meerderheid en minderheid der Staatsleden van gezegde Provintie in 't generaal, als in 't byzonder tusfchen de gemelde meerderheid en de llegeeringen en Ingezetenen , det voorfz. Steden Hattem en Elburg fubfifterende.

De Misfive door fommige Staatsleden uit Uw Edele Mog. Provintie op den 2 September jongste leden aan ons, om 't fujet der gemelde differenten tusfchen de meerderheid en minderheid, afgevaardigd, heeft ons van de noodzakelykheid hier van nader overtuigd , waarom wy niet hebben willen afzyn eene Copie daar van hier nevens te voegen, en Ons tot dezelve te refereren : terwyl wy mee betrekking tot ons voorfz. gereitereerd aanbod niec kunnen nalaaten hier noch by te voegen , dat wy voor ons ten vollen geconvinceerd zyn , dat her. Verbond van Unie van den Jaare 1579 geen ander dan het evengem, middel aan de hand geeft om gereezen verfchillen tusfchen Leden van Staat op eene vriendnabuurlyke wyze te vereffenen» als mede, dat hoe zeer men zich aan de eene of andere zyde ook geconvinceerd zoude mogen houden van de gegrondheid van zyn gefustineerde, en van de rechtvaardigheid der middelen, ingevolge van dien in 't werk gefield, nochtans, volgens alle principes van billykheid, ook de klagten der wederparty behooren te wol-den onderzogt, byzonder, wanneer dezelven, gelyk in cas fubfeól:, tot hun object hebben het behoud der Rechten , Privilegiën en Vryheden van Steden, Leden of Ingezetenen van 't zelve Bonrigenootfchap. üe confervatie tog hier van is, buiten alle tegenfpraak, het voornaamfte, zoo niet het eeniglle oogmerk van 't voorfz. zoo folemneel verbond van Unie geweest; in zoo verre zelfs, dat de refpeclive Bondgenooten zich onderling hebben geëngageerd om niet alleen met woor« den, maar ook met daden, ja met alle hunne verXXXVI. deel. I mo.

Sluiten