Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l3o dec. ZAAKEN VAN

mogens, eikanderen in't behoud van alle d« voorfz. Rechten te zullen maintineeren.

Hierom is het, dat wy aan Onze verpligting als Bondgenoten zouden vermeenen te kort te komen, indien Wy niet als noch by Uw Edele Mog, ten fierklten aanhielden , om aan de voorfz. ten algemeenen beste ingerigte inflantien , gepaard met die van de Heeren Staaten van Cverysfel en Stad en Lande, by Hoogstderzelver refpeöive Misfives van den 14 en 13 September laatstleden ten zelfden einde gedaan, het oor te willen leencn, zonder by de geweldaadige maatregulen tegen die van Hattem en Elburg in 't werk gefield, te perfilieeren , en meenen dit in 't byzonder ook noch te kunnen aandringen met de hoop , die wy niet zonder grond voeden, dat op die wyze de rust en eendracht in U Edele Mog. Provincie herfteld wordende , even dit van geen geringen invloed zal, zyn op de tranquiliteit der overige Provinciën.

Wy verzoeken dus op alles de ferieufe attentie van Uw Edele Mog., wier antwoord Wy met dat verlangen zullen te gemoed zien , *t welk Onze oprechte zucht, om onze pogingen ifeeds tot nut van alle Onze Bondgenoten dienstig te doen zyn, ons inboezemt.

Waar meede &c.

De Heeren van de Ridderfchap hebben ns de Notulen gedaan infereeren derzelver Advis in het Befogne op den 23 der voorleeae maand geuit, en daar benevens mede verklaard, dat zy, als nog by het zelve Advis perfifieerende, echter met opzicht tot het 4 of laatfte point der voorzeide Propofitie, tofs . een blyk van haar verlangen , om zoo veel mogelyk te contribueeren tot de harmonie in tleeze Vergadering, bereid zyn, het geadviseerde van de Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam, ten einde het woord van Inftruc* tim daar in voorkomende werde getraceerd»

te

Sluiten