Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j3a dec. ZA AKEN VAN 1786;

dingen in die van de Heeren Staaten van Gelderland te willen inmisceeren.

Ten tweeden, om dat in Gelderland geen questie meer over is, veel min eenige termen van Mediatie tusfchen den Souverain en eenige refracfaire Ingezeetenen fubfilteeren.

Ten derden, om dat die Ingezeetenen niet zyn geëxponeerd aan eenig geweld of overheerfchmg, nog aan eenige reprochable of gedelegeerde Rechtbank , maar aan het wettig onderzoek van den ordinaris Rechter in het hoogfte Gerechtshof, inwelkers adminiftratie het bolwerk van Vryheid, Privilegiën en Gerechtigheeden der Ingezetenen het allerveiligst en zeekerst is ; en dat daar by alle die bezwaaren en klachten der Ingezeetenen m al haar cewicht kunnen voorgefteld, gehoord en na de Wetten van dit Land Czoo als de Heeren van de Ridderfchap vertrouwen) rechtuiaatig zullen overwoogen worden.

Ten vierden, om dat het Verbond van Unie van 1579 hier niet te pas komt in het onderzoeken van een pure domftique zaak, met opzicht tot de Staaten, en van een judicieei onderzoek, ten opzichte der wederftreevige Ingezeetenen. ,,.„,.

En eindelyk ten vyfden , om dat dit alles duidelyk doet zien , dat men op enoneufe gronden zeer verkeerdelyk zoude concludeeren , dat van het al of niet accepteeren der voorgeftelde Mediatie aan Gelderland zoude afhangen, of de Heeren Staten dier Provincie al of niet quafi zouden willen blyven by de Unie, en dat de Heeren van de Ridderfchap begrypen , dat het zeer ingratieus voor de Heeren Staaten zoude moeten voorkomen , dat in deeze Provincie de decifie van binnenlandfche twist en ooiland van eenige hunner ingezetenen door het Hof van Jultitie na plenair onderzoek van zaaken gedaan, wierd gehouden voor willekeurige han> delingen en geweldige maatregulen ; waar tegens zy de tusfchenkomst van andere Bondgenooten zouden moeten admitteeren. — En zouden verders de Heeren van de Ridderfchap op die gronden van

ge-

Sluiten