Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SJEC STAAT EN OORLOG. 17S6. ,35

de zaak van geen gewenscht efFeft zoude zyn, want dat alle plans en fchikkingen, dewelke zonder die concurrentie gemaakt wierden, al wederom mogelyk onderhevig zouden zyn aan reflectieh van andere Mogendhceden , en d3t de Heeren hunne Principaalen om die reeden van begrip waren, dat de te decerneerene Commisfie van dien aart en Natuur moest zyn , dat 'er geene refleétien op konden gemaakt worden , en zodanig ingerigt, dat niet alleen alle buitenlandfche Mogendheeden , maar ook alle de Ingezetenen van de Republiek van welke denkenswyze dezelve ook mogten zyn, met 'er daad geconvinceert wierdeu , dat het de toeleg was van Hun Edele Groot Mog., om eens eenmaal alle differenten, betreffende het Erfstadhouder, Capitein- en Admiraal.Generaalfchap deezer Provintie uit den weg te ruimen , en dat dit na de denkbeelden vart de Heeren hunne Principaalen door geen beter middel konde gelchieden , en dat daar toe niets gefchikter was , dan te ampleéteeren het geproponeerde van de Heeren Gedeputeerden in het Befogne op den 23 der gepasfeerde maand gehouden , om namelyk eenige Leeden te Committeeren tot dat Werk, en Zyn Hoogheid, welke in alle zyne Qualiteiten ten fterkften daar in was geinteresfeert, mede te verzoeken om een gelyk getal voor te liaan , en dezelve ter approbatie van Hun Edele Groot Mogende te prtefenteeren, en dat dan verders alle die Heeren, dewelke zouden moeten befiaan uit Leeden der Regeering deezer Provincie, als een Commisfie van Hun Edele Groo: Mog. zouden behooren te worden geconfidereerd.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Amfier. dam hebben in de Notulen laaten infe. teeren de volgende Vroedfchaps.Refolutie.

I 4 £*.

Sluiten