Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 dec. ZAAKEN VAN i?8ó;

ExtraEt uit de Refolutien van de Vroedfchap der Stad Amflerdam.

Den 28 November i?86.

Commisfarisfen van den Achtb. Raad, ingevolge en ter voldoening san de Refolutie Commisforiaal van den zeiven Raade van den 21 deezer, geëxamineerd hebbende een Concept-Rapport, op den 17 November ter Vergadering van Holland geexhibeerd, op de Propofitie van wegens deeze Stad op den 25 Oclober gedaan, en welk Concept-Rapport, zoo als Commisfarisfen door Heeren burgemeesteren zyn geïnformeerd, op den 23 deezer in een finaal Rapport geconverteerd is; met byvoeging eener Concept-Misfive aan de Staaten van Gelderland, gefcbocid op den voet, by 't voorfz. Rapport voorkomende, en met welk Rapport, ter Vergadering uitgebragt zynde , zich Negen Leden hebben geconformeerd; — hebben gerapporteerd:

Dat zy geoordeeld hebben , dat by deezen aan Hun nas gedemandeerd het onderzoek , of en in boe verre voorfz. Concept-Rapport met de intentie van den Achtb. Raad ovcreenkomftig was.

Dat Commisfarisfen meenen, dat, gelyk de Propofitie van deeze Stad en het ?.!s nu uitgebragte Rapport vierledig is, de Confideratien van Commisfarisfen zich dan ook natuurlyk tot zo veele Poin&en zullen moeten bepaalcn.

Dat met opzicht rot bet eerfte Poin<a de zaaken binnen de Provincie Utrecht betreffende, de Achtb. Raad by voorfz. Propofitie had te kennen gegeeven de hooge noodzaakelykheid eener Mediatie aldaar, vermits de Staaten de Stads- Regeering , en. deeze weder de Staaten niet als wettig erkennende, de zaaken, in die Provincie tot eene. volflagen Regeeringloosheid waren vervallen : wordende om die reden voorgtfkgen , om daar Öe Staaten de Mediatie reeds hadden aangenomen, da«r toe ook 4e §t.n.d te mdyc;ee.reiu „

Sluiten