Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1786. 139

gedagten het allergefchikst was tot het houden der Conferentien daar toe in behoorlyken ftaat te brengen, daar 't zelve byna aan de keuze der Regeering wierd overgelaaten; terwyl zulks echter naar de gedachten van Commisfarisfen , alleen de Staaten van Utrecht zoude kunnen perraoveeren om hef zy geheel , 't zy gedeeltelyk aan 't verlangen der btad Utrecht by derzelver Misfive van 4 November gedeclareerd, te voldoen, door de Militie, zo niet uit de Provintie , ten minnen van de Stad Utrecht genoegzaam te verwyderen.

Dat zy, behalven al het voorenftaande op de Concept-Misfive twee remarques moesten maaken: beltaande de eerfte hierin , dat 'er eenige duisterheid in gevonden wordt, omtrent de acceptatie, of dezelve tot de Mediatie zelve, dan wel tot de Mediateurs wordt betrekkelyk gemaakt, dat Commisfarisfen niet twyffelen of de intentie kan geen andere geweest zyn , dan om dezelve tot de Mediatie zelve relatief te maaken: daar anderzins niemand zich ligtelyk tot Mediateur zoude laaten benoemen, zo Hy aan een refuus van een der beide Part yen zoude zyn geëxponeerd.

Een tweede Remarque is, dat, gelyk de Heeren Gedeputeerdens ter Dagvaart op den 6 September en 6 Oftober ter Vergadering van Hollaad gedeclareerd hebben , niet te concurreeren tot die Refolutien, waarby aan de Stad Utrecht een daadelyke huip wierd toegezegd, en zulks op den eerstgemelden datum te infereeren , deeze Stad dan ock niet kan concurreeren tot de periode, waar by van de op den 5 Oftober Cafit quo beloofde Befchermin°' wordt melding gemaakt, en byzonder niet tot het fiot dier periode, waarin voorlqhreeve Belofte na. der word geinhsreerd.

Dat Commisfarisfen hadden nagegaan de wyze waarop de Misfive aan de Stad Utrecht konde wordau ingerigt en van oordeel waren geweest zo veel mogelyk te moeten volgen de Concept-MisSve , by 't Rapport voorkomende , en daarin te b-engen die veranderingen , welke uit hoofde der

hie.1

Sluiten