Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•40 dec. ZAAKEN VAN 1786.

hier vooren gemaakte Remarques noodzaakelyk waaren: en dat zy, ten dien einde aan den Achtb. Raad moesten voordragen de volgende Misfive.

Fiat Infirtio.

Dat, gelyk de Stad Wyk te Duurfteede mede in de gefchillen , in de Provincie van Utrecht fubfifteerende is gemêleerd, ook die Stad in convenabele Termen behoorde te worden aangemaand , om de Mediatie over die gefchillen, voor zoo verre zy daarin aan de eene of andere zyde is geconcerneerd, mede Pure en zonder eenige referve te accepteeren.

Dat Commisfarisfen verder zouden oordeelen, dat aan de Heeren Staaten 'sLands van Utrecht behoorde kennis te worden gegeeven van de ontfangene Misfive der Stad Utrecht van 4 November, als meede van de Misfive aan dezelve te fchryven, hier vooren geinfereerd, met inftantie , om zodra de Regeering der Stad Utrecht zoude voldoen aan het daar by gedaan verzoek tot ftaaking der middelen van Dcfenlie, ock van haare zyde aan 't verlangen der Stad Utrecht te gemoed te komen , en de Militie weder uit de Provintie te verzenden , immers dezelve zo verre van c|e Stad te verwyderen, dat aan de Regeering dier Stad alle gegronde Reden van ongerustheid desweegens beuomen worde: met ver. zoek ooi daar omtrent ipoedig antwoord te beko. men.

Dat, al meede aan de Staaten zoude behooren te worden kennis gegeeven van de Misfive aan die van Wyk by Duurlteede zullende afgaan.

Eindelyk dat, zo wanneer deeze zaak door eene wederzydfche acceptatie haar beilag zal hebben gekreegen, vao het een en ander aan de overige Bondgenooten moge worden kennis gegeeven , en dezelve verzogt, om ten fpoedigtte Gecommitteerdens te benoemen.

Dat met opzicht tot het tweede Lid der Propofitie namentlyk de oneenigheden in Gelderland ,

Com-

Sluiten