Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4a dec. ZAAKEN VAN 178Ö.

«ut zoude kunnen zyn, fchynt aan te duiden, dat er nog geene gefchillen tusfchen de Bondgenooten zouden zyn, welke eene vereffening zouden vereisfchen , daar deeze Stad, by derzelver Propofitie zich op de Klagten zo van Holland als der andere Provintien beroepende, de exifletuie dier gefchillen, en het gebrek aan Harmonie als zeeker heeft gefield.

Dat eindelyk het Rapport conform 't 4 Lid der Propofitie zynde, daar op dan ook geene Remarques by Commisfarisfen hebben kunnen vallen.

Op alle welke gronden Commisfarisfen als nu zul* lende dienen van Advis, onder verbetering, zouden •wezen van gedagten,"dat de Achtb. Raad zich zoude kunnen en behooren te vinden onbezwaard de Heeren deezer Stads-Gedeputeerden ter Dagvaart té qualificeeren, en te gelasten, om gebruik makende van de hier vooren geïnfereerde Remarques en Concept-Misfives ten kragtigfle te infteeren dat daaraan werde gedefereerd, en de Concept-Misfives in die form werden afgezonden.

En om wyders ter Vergadering van Holland te dectareeren, dat, gelyk de Propofitie door deeze Stad is gedaan , niemand natuurlyker wyze meer gefchikt was , om de waare meening en intentie der Propofitie te beoordeelen , en het daarom aan dén Achtb. Raad byzonder aangenaam zoude zyn geweest, wanneer aan deeze Stad, welkers Regee* ring, om verfcheide reedencii, voor geene over* naaste deliberatien gefchikt is, geleegenheid was gegeeven geweest, om haare Confideratien op het Concept. Rapport aan de Leden van 't Befogne te fuppediteeren: —- dat de Achtb. Raad niet te min vertrouwd , dat de Leeden, welke zich met het Rapport reeds hebben geconformeerd, geen zwarigheid zullen maaken , om voorfz, Refledien aan de Heeren hunne Principaalen te communiceeren.

En eindelyk de Heeren deezer Stads Gedeputeerden ter Dagvaart te gelasten, om<, wanneer onverhooptelyk de Leden van Holland zouden begrypeu aan de voorenflaande Renettien op het Rapport niet te moeten defereeren, het advis van deezen Raad in de Notulen te doen infereereu. Edoeli

Sluiten