Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H8 dec. ZAAKEN VAN 178Ó.

Concept • Mhfive aan de Staaten van Gelderland.

edele mogehoe heeren!

Toen Wy by Onze Misfive van den 4 September dezes Jaars U Edele Mog. offereerden de Mediatie nopens de onlusten en gefchillen in U Edele Mog. Provintie fubfilteerende, vermeenden Wy niet anders te doen , dan het geen de pligt van een welmeenend Bondgenoot van Ons vorderde. Wy waaren naamlyk«nderrecht, dat ü Edele Mog. den Militairen arm tegens de Steden Hattem en Elburg hadden geoordeeld te moeten gebruiken, en zulks daadelyk ter uitvoer gebragt , daar die Steden fustineerden daar door in 't reclameeren haarer Privilegiën te worden te kort gedaan. Wy kreegen vervolgens door fommige Regenten en Ingezetenen dier Steden kennis van de ongehoorde handelwys, welke de Militairen aldaar zouden hebben'gehouden , welke , zoo dezelve der waarheid conform waren , naar onze gedagten de indignatie ook van U Edele Mog moesten incurreeren.

Het was hierom, dat Wy by Onze Misfive van den 1 f September op die faiten nader tragteden te worden geëlucideert ; welke aandoeningen moesten dan ü Edele Mog. refcriptien van 7 en 10 September op beide voorfz. Misfives in Ons niet doen geboren worden? daar by de eerfte Onze Mediatie direcï op eene wyze , welke Onze aangeboodene goede Officien zekerlyk niet hadden verdient, wierd van de hand geweezen; en zulks op fundament, dat de Regenten en Ingezetenen van Elburg en Hattem ilraffchuldig zouden weezen, en om die reeden geene mediatie maar wel intesceslie voor fchuldigen te pasfe zoude komen ; Terwyl by de tweede Onze verzogte informatie over de aan Ons voorgedraagene affchuwlyke handelwyze der Militairen , welke het recht des Oorlogs nauwlyks zoude verfchoonen, wierd afgefchilderd, als wilden Wy Ons in het doïnefticq beftuur van ü Edele Mog. Provintie mtms-

Sluiten